โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 063-396-8333

นายสุรพงศ์ สารมรรณ

นางสาวสุธิดา ศรีพันธ์บุตร