โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัญชลี ชูสิทธิ์
ครู คศ.2

นาย สุวัฒน์ ศรพรม