โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัญชลี ชูสิทธิ์

นาย สุวัฒน์ ศรพรม

นายสุรพงศ์ สารมรรณ

นางสาวสุธิดา ศรีพันธ์บุตร