โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวดี เชนไชย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัจญวา อิสารพายุ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพิพัฒน์ พรไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลขวัญ รัตนศรีสมภพ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเสวต แสงลพ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานสารวัตรนักเรียน)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนฤดล ทองปาน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานสารวัตรนักเรียน)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปรีดี วิเศษศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานสารวัตรนักเรียน)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรธัช รอดจำรูญ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานสารวัตรนักเรียน)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนาธิป บุญเต็ม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานสารวัตรนักเรียน)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนันทา เหลาลา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัจญวา อิสารพายุ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยดา จำปาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปริษา นิติเพพชร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์วิมล โรงสะอาด
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันธพร สรรพวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนารีรัตน์ เผ่านาค
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิวิมล เจ้าวงศ์ปรีดา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนิสา ผ่องกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา กาญจนรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน (งานอนามัย)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวดี เชนไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ (งานปฏิคม)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลขวัญ รัตนศรีสมภพ
ตำแหน่ง : กรรมการ (งานปฏิคม)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนัจญวา อิสารพายุ
ตำแหน่ง : กรรมการ (งานปฏิคม)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวา สีดาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ (งานปฏิคม)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์มณี ไชยธงรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ (งานปฏิคม)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยดา จำปาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ (งานปฏิคม)
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชาวดี เชนไชย
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์ /กิจกรรมหน้าเสาธง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลขวัญ รัตนศรีสมภพ
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์ /กิจกรรมหน้าเสาธง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแพรวา สีดาวงศ์
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์ /กิจกรรมหน้าเสาธง
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์มณี ไชยธงรัตน์
ตำแหน่ง : งานประชาสัมพันธ์ /กิจกรรมหน้าเสาธง
ระดับชั้น :