โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศรัณย์ เกลี้ยงสำเภา ม2/2
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ปุณณภา พรหมประดิษฐ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. ศิริกัญญา เสือทรงงาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กมลชนก กันยานุช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วิลันดา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขวัญฤดี ทองย้อย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พรรณิภา แย้มกลัด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. พิมพ์ลถัส เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วณิชย์ ทองคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปทิตตา เภาโพธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญณัช คนผักแว่น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม2/2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เปรมศิริ กล่ำโอด
ตำแหน่ง : เลขาประธาน
ระดับชั้น : ม2/2