โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
     โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้คู่คุณธรรมดำรงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ  
     1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคว ามรู้ตรงตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมประพฤติดีมีวินัยรักความเป็นไทยดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     3. พัฒนาบุคลากรครูโดยส่งเสริมจรรยาบรรณ ความรู้ความสามารถในการจั ดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีกระบวนการวิจัย และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
     4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
     5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
 
เป้าประสงค์
     1. ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรเต็มศักยภาพและมีทักษะการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
     2. ผู้เรียนมีคุณธรรมประพฤติดีมีวินัยสืบสานความเป็นไทยดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     3. คู่รักและศรัทธาในวิชาชีพมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
     4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
     6. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 
กลยุทธ์
     1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ตรงตามหลักสูตร และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
     2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัยสืบสานความเป็นไทย ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     3. ส่งเสริมครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูมืออาชีพ
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
     5. สร้างเครือข่ายทางการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
     6. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
     สร้างคนดี สู่สังคม
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
     วินัยดี มีจิตอาสา