โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  สืบสานคุณธรรม
นำความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล
  

 

พันธกิจ       

1.         พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

2.         พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย รักความเป็นไทย ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

3.         จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะทางด้านภาษา  เทคโนโลยี  เข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม  พร้อมก้าวสู่อาเซียนและสากล

4.         พัฒนาบุคลากรครูให้มีจรรยาบรรณ  ส่งเสริมในด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี  และกระบวนการวิจัย 

5.         พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

6.         ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน  สร้างเครือข่ายทางการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดหาทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้ 

7.         พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เอื้อประโยชน์  และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์

1.         ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา

2.         ผู้เรียนให้มีคุณธรรม ประพฤติดี มีวินัย สืบสานความเป็นไทย

3.         ผู้เรียนให้มีความรู้ พร้อมก้าวสู่สากล

4.         บุคลากรครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รักในวิชาชีพครู

5.         ระบบบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ

6.         โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

7.         มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

รู้รักสามัคคี  สร้างคนดี สู่สังคม

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          ประพฤติดี มีวินัย