โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชนม์กรณ์ สวรรยาพานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพัทวรรณ ลำเจียก

นางสาวพรรณภา พันธ์โท