โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุฬุภากร วิจิตรวัชราภรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัทวรรณ ลำเจียก

นายชนม์กรณ์ สวรรยาพานิช

นางสาวพรรณภา พันธ์โท