โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุฬุภากร วิจิตรวัชราภรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรรณภา พันธ์โท
ครู คศ.1

นางสาวพัทวรรณ ลำเจียก
ครู คศ.1

นายชนม์กรณ์ สวรรยาพานิช
ครู คศ.1