โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ สุขใจ

หัวหน้าปฐมวัย

นางขนิษฐา บัวภา

นางวนิดา ทัพนันท์

นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์

นางสาวอัจฉรา คนธี

นางวิชิตา เชื้อวงศ์