โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : seemaritsuchawadee@gmail.com

นางวนิดา ทัพนันท์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0834974821

นางวิชิตา เชื้อวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอัจฉราพร คนธี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววลัยลักษณ์ อินธิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางณัฐธิดา เณธิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น