โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ สุขใจ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกรรณิการ์ กำลังหาญ
ครู คศ.3

นางวนิดา ทัพนันท์
ครูปฐมวัย

นางจีรนัน เทียมทัศน์
พี่เลี้ยง

นางพุทธิมา เชิงชัยภูมิ
พี่เลี้ยง

นางสาวจอย สุวรรณศร
พี่เลี้ยง

นางภิรมณ์ เหลือทรัพย์
พี่เลี้ยง

นางนาฎยา เพรชอินทร์
พี่เลี้ยง

นางขนิษฐา บัวภา