โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ปฐมวัย

นางสุภาภรณ์ สุขใจ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกรรณิการ์ กำลังหาญ
ครู คศ.3

นางวนิดา ทัพนันท์
ครูปฐมวัย