โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ปฐมวัย

นางขนิษฐา บัวภา

นางวิชิตา เชื้อวงศ์

นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจฉราพร คนธี
ครูผู้ช่วย

นางวนิดา ทัพนันท์

นางสาววลัยลักษณ์ อินธิชัย