โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
"โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)" เดิมชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลกูบแดง" เปิดทำการ สอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2475 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยอาศัยศาลาวัดบางบัว 2 หลัง เป็นที่เรียน โดยมีพระอธิการลอย (เจ้าอาวาสวัดบางบัว) เป็นผู้อุปการะ

วัดบางบัว
ต่อมาปี พ.ศ.2483 ได้ย้ายจากวัดบางบัวมาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยขณะนั้นการศึกษาประชาบาลได้ซื้อที่ดินเลขที่ 147 จำนวน 4 ไร่ 36 ตารางวา และพันตำรวจเอก พระพินิจชนคดี ได้บริจาคที่ดินในครอบครอง เลขที่ 898 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 89.7 ตารางวา รวมเป็นที่ดินทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 25.7 ตารางวา นายเพ่ง ตั้งตรงจิตร เจ้าของห้างขายยาตราใบโพธิ์ บริจาคเงินสมทบกับเงินทุนการประถมศึกษา สร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้นและทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2483 แล้วตั้งชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดยาว 3 (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)" ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลลาดยาว 1 (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)"
นายเพ่ง ตั้งตรงจิตร
school-old-01
ในปี พ.ศ. 2490 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น "โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)" ซึ่งเป็น ชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคschool-02
ณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.01 KB