โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองเเละครูโรงเรียนบางบัว

นายพินิจ จันทร์ลี
นายกสมาคม

นายปิยะ คิมหกุล
อุปนายกสมาคม

นายยงยุทธ สุขไพบูลย์วัฒน์
กรรมการเเละจัดหาทุน

นายสมศักดิ์ จำเริญโชคพานิช
กรรมการเเละปฏิคม

นายสุภชัย อัสนีศานติวงษ์
กรรมการเเละสาราณียกร

นางสิธาธร สิริภัฑ์
กรรมการเเละบรรณารักษ์

นายวรพล มูลสาร
กรรมการเเละสันทนาการ

ดร. ศิลป์ ราศรี
กรรมการเเละวิชาการ

นายกุล ชื่นใจเล็ก
กรรมการเเละสวัสดิการ

นายสมชาย วาริชนันท์
กรรมการเเละนายทะเบียน

นายเอกกสิทธิ์ ก่อเสริมสุข
กรรมการเเละผู้ช่วยสารณียกร

นางสุมาลัย เติมต่อเกียรติไพบูลย์
กรรมการเเละประช่าสัมพันธ์

นางวิไลรัตน์ เเก้วที่พึ่ง
กรรมการเเละผู้ช่วยปฎิมาคม

นางอรอนงค์ มีคล้าย
กรรมการเเละผู้ช่วยสวัสดิการ

นางฐิติกาญจน์ บุณยะกลัม
กรรมการเเละผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
อุปนายกสมาคม

นางอำไพทิพย์ ยกยิ่ง
กรรมการเเละผู้ช่วยนายทะเบียน

นางวรรณา บูรญ์โภคา
กรรมการเเละผู้ช่วยสันทนาการ

นางวัชราภรณ์ มานิมนต์
กรรมการเเละเหรัญญิก

นางคำปุ่น กมลเดช
กรรมการเเละผู้ช่วยวิชาการ

นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา
กรรมการเเละผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางอุฬุภากรณ์ วิจิตรพัชราภรณ์
กรรมการเเละผู้ช่วยจัดหาทุน

นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร
กรรมการเเละเลขานุการ

นางสาวพัทวรรณ ลำเจียก
กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ