โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาคเนย์ ศรีเทพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวพรรวินท์ ง่วนกิม