โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอาคเนย์ ศรีเทพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุชีลา ง่วนกิน