โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

          โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจรรม

เวลาเรียนระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

žžกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

120

120

120

120

120

120

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

เสริมทักษะภาษาไทย

40

40

40

40

40

40

คอมพิวเตอร์

40

40

<