โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
การศึกษาพิเศษ

นางสุชา เครือคำ

หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวศิริกร กิจสรวงษ์

นางสาวนันท์นภัส อ้นทอง

นางสาวรุจิรา นพรัตน์