โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 59 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรรัมภา โพธิ์แดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปชัย ศิลวัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิ เนยเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2551
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม ทองไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรีหยัด ท้าวสัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534 - พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ คำแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529 - พ.ศ.2533
ชื่อ-นามสกุล : นางสมรักษ์ นรพัลลภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521 - พ.ศ.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิฏ์ กมลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508 - พ.ศ.2521
ชื่อ-นามสกุล : นายฟ้อย แสงเย็นยิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487 - พ.ศ.2508
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื้อ ช้างเยาว์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (รักษาการ)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486 - พ.ศ.2487
ชื่อ-นามสกุล : นายขจร พิจิตรศิลป์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2483 - พ.ศ.2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสลับ บุญสนิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2475 - พ.ศ.2483