โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริลักษณ์ วัฒนจินดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางวัชราภรณ์ มานิมนต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและการเงิน

นางคำปุ่น กมลเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ