โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมบุญ กลัดคร้าม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์

นางคำปุ่น กมลเดช

นางสาวอุษา เเซ่ฮุน

นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว

นางสาวจิรัชญา ธนธีระบรรจง

นางธานทิพย์ วิชาคุณ

นางสาวปัทมา ศรีสมพงษ์

นางสาววริศรา มนต์วิเศษ