โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา รุ่งสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคำปุ่น กมลเดช
ครู คศ.3

นางวรรณี สุวรรณวิหค
ครู คศ.3

นางสุภาศรี พฤกษ์ชัฎ
ครู คศ.3

นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์
ครู คศ.3

นางศศิธร สีอุ่น
ครู คศ.3

นางเกสสุรางค์ เหงกะโทก
ครู คศ.3

นางสมบุญ กลัดคร้าม

นางสาวทิพวัลย์ ทองดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธันยพร เเก่นเสลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1