โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมบุญ กลัดคร้าม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์

นางคำปุ่น กมลเดช

นางสาวศิริญญา ใหม่อ่อง

นางสาวอุษา เเซ่ฮุน

นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว

นางสาวจิรัชญา ธนธีระบรรจง

นางธานทิพย์ วิชาคุณ

นางสาวปัทมา ศรีสมพงษ์

นางสาววริศรา มนต์วิเศษ