โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคำปุ่น กมลเดช

นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์

นางธานทิพย์ วิชาคุณ

นางสาวอุษา เเซ่ฮุน

นางสาวจิรัชญา ธนธีระบรรจง

นางสาวปัทมา ศรีสมพงษ์

นางสาววริศรา มนต์วิเศษ