โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมบุญ กลัดคร้าม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิธร สีอุ่น

นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์

นางคำปุ่น กมลเดช

นางสาวทิพวัลย์ ทองดี

นางสาวศิริญญา ใหม่อ่อง

นางสาวอุษา เเซ่ฮุน

นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว

นางสาวจิรัชญา ธนธีระบรรจง