โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมบุญ กลัดคร้าม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศศิธร สีอุ่น

นางพะเยาว์ พลรัฐธนาสิทธิ์

นางเกสสุรางค์ เหงกะโทก

นางคำปุ่น กมลเดช

นางสาวทิพวัลย์ ทองดี

นางสาวศิริญญา ใหม่อ่อง

นางสาวอุษา เเซ่ฮุน

นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวณฐเณษ สุดเฉลียว