โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพีรพัชร ขวัญทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิโรรัตน์ ก๊กศรี
ครู คศ.2

นางบุปผา มหาศะรานนท์
ครู คศ.3

นางประไพศรี ดำรงสิริวัฒนกุล
พนักงานราชการ