โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิโรรัตน์ ก๊กศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุปผา มหาศะรานนท์

นายอรุณ เปื่ยชื่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0925107730
อีเมล์ : apiaseu@gmail.com

นายพีรพัชร ขวัญทอง
เบอร์โทร : 0914030167
อีเมล์ : jomy2526@gmail.com

นางสาววิสมล เเจ้งอรุณ

นางสาวศจี ธรรมสวัสดิ์