โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววิสมล เเจ้งอรุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพีรพัชร ขวัญทอง
เบอร์โทร : 0914030167
อีเมล์ : jomy2526@gmail.com