โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิโรรัตน์ ก๊กศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุปผา มหาศะรานนท์

นายพีรพัชร ขวัญทอง

นางสาววิสมล เเจ้งอรุณ

นายอรุณ เปื่อชื่อ