โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.จำนงค์ แจ่มทรวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-1487-1701
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิสิฐวิหารการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 08-7982-1320
ชื่อ-นามสกุล : ดร. พระมหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์ศาสนา
เบอร์โทร : 06-4289-2599
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศิลป์ ราศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันเอก ยศฐณัฎ ป่าหลวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจเอก อำนาจ อินทรศวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ แทนศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-1721-3945
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปัญญา พลายทวี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-5122-3220
ชื่อ-นามสกุล : นางเบ็ญจมาศ มูลสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 06-1415-4799
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทวรรณ ลำเจียก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 08-9491-9807
อีเมล์ : l_namfon_l@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายประพนงธ์ เนตรรังษี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรโชติ ทับสีเงิน
ตำแหน่ง : ่กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร สงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-1803-5956
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนาภรณ์ จันทร์เหมือนเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 08-1302-5633
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 08-6886-4472