โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญพร สกุลรักษ์ธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญศรี เลขาวิจิตร
ครู คศ.3

นางประครอง ทวีสัตย์
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณสว่าง
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ มานิมนต์
ครู คศ.3

นางสาวฮัสล๊ะ สันง๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวลักขณา งามนาเสียว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3