โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเพ็ญพร สกุลรักษ์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 089 - 783 - 1741
อีเมล์ : pen.2505@hotmail.com

นางประครอง ทวีสัตย์

นางวัชราภรณ์ มานิมนต์

นางสาวฮัสล๊ะ สันง๊ะ
อีเมล์ : num-hl@hotmail.com

นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ
อีเมล์ : siriwon.c@ku.th

นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์
อีเมล์ : kanok1485@gmail.com

นางสาวกนกวรรณ เเสนกลาง