โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญพร สกุลรักษ์ธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประครอง ทวีสัตย์

นางวัชราภรณ์ มานิมนต์

นางสาวฮัสล๊ะ สันง๊ะ

นางสาวศิริวรรณ ชีวินโสภาเลิศ

นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์

นางสาวกนกวรรณ เเสนกลาง