โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันยาวีร์ อุตะมะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์

นางจินดา ศิริวงศ์

นางสาวสุธารส อินสำราญ

นางสาวรุ่งนภา เเสงใส