โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันยาวีร์ อุตะมะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์

นางจินดา ศิริวงศ์

นางบุปผา มหาศะรานนท์

นายอรุณ เปี่ยซื่อ

นางสาวศิโรรัตน์ ก๊กศรี

นางสาวสุธารส อินสำราญ

นางสาวศจี ธรรมสวัสดิ์

นางสาวศริญญา ใหม่อ่อง

นางสาวรุ่งนภา เเสงใส