โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันยาวีร์ อุตะมะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์

นางจินดา ศิริวงศ์

นายอรุณ เปี่ยซื่อ

นางสาวศิโรรัตน์ ก๊กศรี

นางสาวสุธารส อินสำราญ

นางสาวศจี ธรรมสวัสดิ์

นางสาวศริญญา ใหม่อ่อง

นางสาวรุ่งนภา เเสงใส