โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจินดา ศิริวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกันยาวีร์ อุตะมะ

นายอรุณ เปี่ยซื่อ

นางสาวสุธารส อินสำราญ

นางสาวศิโรรัตน์ ก๊กศรี

นางสาวศจี ธรรมสวัสดิ์

นางสาวศริญญา ใหม่อ่อง

นางสาวรุ่งนภา เเสงใส