โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกันยาวีร์ อุตะมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุธารส อินสำราญ
ครู คศ.1

นางจินดา ศิริวงศ์
ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์ เสาวคนธ์
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งนภา เเสงใส
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางพิมลวรรณ บุญจันทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3