โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
พี่เลี้ยงอนุบาลเเละการศึกษาพิเศษ

นางสาวจอย สุวรรณศร

นางนาฏยา เพชรอินทร์

นางจีรนันท์ เทียมทัศน์

นางคำใส ประชุม

นางสุกัญญา ปิ่นทอง

นางสาวทองใบ สุวรรณศร