โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0868864473
อีเมล์ : sudee15@hotmail.com
ที่อยู่ :
92/1 ถนนอำนวยสงคราม เขตดุสิต กรุงเทพ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกการบริหารการศึกษา
2527 ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์
2523 ประกาศนียบัตร โรงเรียนวีดสังเวช สายวิทยาศาสตร์
2521 ประกาศนียบัตร โรงเรียนนักบุญโยนอ๊อฟอาร์ค
2518 ประกาศนียบัตร โรงเรียนราชวินิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2555-2559 โรงเรียนประถมนนทรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2553-2554 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2551-2554 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2550-2551 โรงเรียนวัดสังเวช สพท.กทม. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บันได 5 ขั้นสู่การเรียนรู้กำแพงเห็ด โรงเรียนวัดชนะสงคราม
2 การนำนวัตกรรม PANDA Model เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดชนะสงคราม
3 การกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนประถมนนทรี ปีการศึกษา 2559
4 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง สพท.นครปฐม เขต 2
6 โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนวัดชนะสงคราม
7 มิติใหม่โรงเรียนไทย ครู-นักเรียน ปลูกผักอินทรีย์ กินดีเพื่อสุขภาพ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
8 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วงปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
9 การประกวด การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
10 โครงงานเฉลิมพระเกียรติฯ พ่อของแผ่นดิน
11 รายงานการพัฒนาการสอนโครงงานของครูโรงเรียนประถมนนทรี โดยใช้หลักการ Growth Mindset
12 การประกวดงานวิจัย การศึกษาพิเศษ ชนะเลิศระดับจังหวัด
13 รางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง