โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:33  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:30  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการไปราชการการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้เพลง และเกม ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:26  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอาหารกลางวันเสริม (นม)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:24  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอาหารกลางวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:21  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุภาษิตหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:17  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:15  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่นพับแนะนำตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:11  อ่าน 646 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:10  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:08  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..