โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : best practice : shopping รูปเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาวดี สีมาฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2564,15:44  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:33  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:30  อ่าน 139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการไปราชการการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้เพลง และเกม ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:26  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอาหารกลางวันเสริม (นม)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:24  อ่าน 135 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอาหารกลางวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:21  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุภาษิตหรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:17  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:15  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผ่นพับแนะนำตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:11  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2561,21:10  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..