โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรรณา บูรณ์โภคา
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0870390093
อีเมล์ : Wanna 091966@g.mail.com
ที่อยู่ :
106/224 แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2529 ปริญญาตรี / คุรุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2536- 2560 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 อบรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูประถม