โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27-30 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  เอกสารประกอบการสมัครมีดังนี้
1. ถ่าย 1.5 นิ้ว   1 ใบ  
2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 ฉบับ (กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดา)
8.     ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ป.6 หรือ
        สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ป.6 (ปพ.1) 1 ฉบับ
9.     สำเนาผลการสอบ O-Net 1 ฉบับ

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 291 ครั้ง