โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
ภาพกิจกรรม
ขอบพระคุณท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้มาอบรมการใช้เเอปพิเคชั่นในการเรียนการสอน
ขอบพระคุณท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ได้มาอบรมการใช้เเอปพิเคชั่นในการเรียนการสอน
ท่าน รศ.ดร. สาโรช  โคภีรักข์  ท่าน ผศ.ดร. ณัฏฐกรณ์  ปะพาน ท่าน ดร. ปิยากรณ์ เตชะเรืองรอง
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,20:37   อ่าน 38 ครั้ง