โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ

นางสาวนัยนา รื่นรส
เจ้าหน้าที่ธุรการงานวิชาการ