โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
การศึกษาพิเศษ

นางสุชา เครือคำ
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวศิริกร กิจสรวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวนันท์นภัส อ้นทอง
พนักงานราชการ

นางสาวรุจิรา นพรัตน์
พนักงานราชการ

นายฐานิส แป้นธัญญานนท์
พนักงานราชการ

นางสาววลัยพร เอี๊ยะสมบูรณ์
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางสุกัญญา ปิ่นทอง
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางณัชชา สุปง
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางคำใส ประชุม
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ