โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
การศึกษาพิเศษ

นางสุชา เครือคำ
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวศิริกร กิจสรวงษ์
พนักงานราชการ

นางสาวนันท์นภัส อ้นทอง
พนักงานราชการ

นางสาวรุจิรา นพรัตน์
พนักงานราชการ

นายฐานิส แป้นธัญญานนท์
พนักงานราชการ