โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
การศึกษาพิเศษ

นางสุชา เครือคำ
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวศิริกร กิจสรวงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวนันท์นภัส อ้นทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวรุจิรา นพรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายฐานิส แป้นธัญญานนท์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาววลัยพร เอี๊ยะสมบูรณ์
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางสุกัญญา ปิ่นทอง
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางณัชชา สุปง
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางคำใส ประชุม
พี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ