โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
การศึกษาพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธันยพร แก่นเสลา
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0887134318
อีเมล์ : pleza_1992@hotmail.com
ที่อยู่ :
463 หมู่ 2 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 คบ.การศึกษาพืิเศษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฎนคคราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ครูอัตราจ้าง
2560 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง ครูอัตราจ้าง
2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขามสะแกแสง ครูพี่เลี้ยงเด็ก ระดับเด็กอนุบาล๒ขวบ
2561 โรงเรียนตำบลโคกกรวด พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เมษา61-ปัจจุบัน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
2 แผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
3 รายงานการไปราชการการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน และการเขียนภาษาไทย โดยใช้เพลง และเกม ระดับประถมศึกษา
4 โครงการอาหารกลางวันเสริม (นม)
5 โครงการอาหารกลางวัน
6 สุภาษิตหรรษา
7 รายงานความก้าวหน้า โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
8 แผ่นพับแนะนำตนเอง
9 แบบบันทึกกิจกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
10 งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
11 กิจกรรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับเหรียญเงิน
12 แผนการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3
13 ประมวลรายวิชา (Course syllabus) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยป.2/2561
14 ประมวลรายวิชา (Course syllabus) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยป.1/2561
15 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID PLAN)
16 รายงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด้วยระบบ TEPE ONLINEหมวดที่ 2 การปฎิบัติงาน
17 รายงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ด้วยระบบ TEPE ONLINEหมวดที่ 1 การปฎิบัติตน