โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวลักขณา งามนาเสียว
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0879173948
อีเมล์ : lukana0509@hotmail.com
ที่อยู่ :
36 ถนนพหลโยธิน ซ 46/2 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี วท.บ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย สาขาฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
5 ปี โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 งานเกษียญ จัดซุ้มดอกไม้