โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางประไพศรี ดำรงสิริวัฒนกุล
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817733080
อีเมล์ : dprapaisri@hotmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 8 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.010900
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 ปริญญาตรี / บธ.บ. มหาวิทยาลัยรังสิต / สาขาบริหารการจัดการ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 - ปัจจุบัน โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 อบรมโครงงานคุณธรรม