โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกกาญจน์ ผุยหนองโพธิ์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : kanok1485@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 กศ.บ.การสอนคณิตศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
2554 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2551 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2548 ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย
2559 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นิสิตฝึกสอนสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 จับคู่ท่องบัตรสูตรคูณ
2 คณิตคิดเร็วก่อนการเรียน
3 เกมเปิดกล่องของขวัญ