โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นาย สุวัฒน์ ศรพรม
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลป
เบอร์โทรศัพท์ : 062-9101932
อีเมล์ : Bpi.Suwat@gmail.com.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 - 2558 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ครูช่วยสอน
2558 - 2559 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านเหล่า) ครูช่วยสอน
2559 - 2560 กองพันป้องกันฐานบิน ศูนย์การบินทหารบก
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แห่กลองยาว
2 การแสดงงานเกษียณอายุราชการ