โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพวัลย์ ทองดี
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : cha-ba75@hotmail.com
ที่อยู่ :
201 หมู่8 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
2 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
3 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
4 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
5 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
6 โครงงานคุณธรรม
7 เกมเรียงพยัญชนะ