โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมบุญ กลัดคร้าม
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 รรบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตวิทยาคาร) ข้าราชการครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
2 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
3 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
4 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
5 กิจกรรมงานวันเกษียณ