โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025791941
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศศิธร สีอุ่น
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จิตวิทยาการแนะแนว
2525 การศึกษาบัณฑิต กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาษาไทย
2529 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง อาจารย์ 1 ระดับ 3
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง อาจารย์ 1 ระดับ 4
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสารวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 กรรมการตัดสินการประกวด/เเข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิฃาการ เเละเทคโนโลยีของนักเรียน
2 กรรมการตัดสินการเเข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยเเห่งชาติ
3 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
4 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
5 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
6 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3