โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Word Document โครงการที่ 22 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.82 KB
Word Document บันทึกจิตอาสาโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยา)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41 KB
Word Document คำสั่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ที่ 092 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.5 KB
Word Document คำสั่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่ 063 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.32 KB
Word Document คำสั่งโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่ 067 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.5 KB
Word Document รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.47 MB
Adobe Acrobat Document สรุปภาพกิจกรรมอาสา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 906.38 KB