โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Word Document บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับคณะครูเเละบุคคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.88 MB
Word Document คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน ( ป.ป.ช. สพฐ. น้อย )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB