โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
เลขที่ 8 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์ 025795301
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1. รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document 2. พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document 3. พระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document 4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document 7. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document 8. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document 9. พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document 10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
Adobe Acrobat Document 11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสeนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
Adobe Acrobat Document 12. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB
Adobe Acrobat Document 13. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
Adobe Acrobat Document 14. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 981.32 KB
Adobe Acrobat Document 15. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 แก้ไขเ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.91 KB
Adobe Acrobat Document 16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.14 MB
Adobe Acrobat Document 17. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.04 KB
Adobe Acrobat Document 18. คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนเเปลงงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.29 KB
Adobe Acrobat Document 19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
Adobe Acrobat Document 21. กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
Adobe Acrobat Document 22. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
Adobe Acrobat Document 23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาในสัง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.7 KB