ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)